تعرفه خطوط پیامکی

تعرفه خطوط پیامکی با پیش شماره 1000

نمایندگان ویژه نمایندگان کاربران تعداد ارقام نمونه شماره ردیف
سفارشی غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی
20,000 10,500 25,000 12,000 30,000 13,500 14 1000XXXXXXXXXX 1
55,000 28,000 60,000 31,500 70,000 35,000 13 1000XXXXXXXXX 2
100,000 50,000 120,000 60,000 140,000 70,000 12 1000XXXXXXXX 3
200,000 100,000 230,000 120,000 270,000 140,000 11 1000XXXXXXX 4
300,000 130,000 350,000 150,000 400,000 180,000 10 1000XXXXXX 5
400,000 200,000 450,000 225,000 500,000 250,000 9 1000XXXXX 6
550,000 250,000 600,000 300,000 700,000 350,000 8 1000XXXX 7
3,000,000 3,300,000 3,500,000 7 1000XXX 8
5,5000,000 5,700,000 6,000,000 6 1000XX 9

تعرفه خطوط پیامکی با پیش شماره 3000

نمایندگان ویژه نمایندگان کاربران تعداد ارقام نمونه شماره ردیف
10,500 13,500 15,000 14 3000XXXXXXXXXX 1
70,000 80,000 90,000 12 3000XXXXXXXX 2
80,000 90,000 100,000 10 3000XXXXXX 3
استعلام شود استعلام شود استعلام شود 9 3000XXXXX 4
استعلام شود استعلام شود استعلام شود 8 3000XXXX 5
خطوط 3000 شامل تعرفه رند و غیر رند نمی باشد.

تعرفه خطوط پیامکی با پیش شماره 2000

نمایندگان کاربران تعداد ارقام ردیف
سفارشی غیر سفارشی سفارشی غیر سفارشی
رند نیمه رند غیررند رند نیمه رند غیررند
330,000 280,000 230,000 180,000 350,000 300,000 250,000 200,000 12 1
950,000 650,000 450,000 350,000 1,000,000 700,000 500,000 400,000 10 2
1,300,000 900,000 750,000 650,000 1,500,000 1,000,000 800,000 700,000 9 3
2,300,000 1,450,000 1,300,000 1,100,000 2,500,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000 8 4
قیمت خطوط 9 رقمی و 8 رقمی خیلی رند (مثلا 20002222 ) باید توسط اوپراتور استعلام گردد.
تعرفه خطوط پیامکی با پیش شماره 5000
نمایندگان ویژه نمایندگان کاربران تعداد ارقام نمونه شماره ردیف
5,000 6,500 8,000 15 50001XXXXXXXXX 1
8,000 9,000 11,000 14 50001XXXXXXXXX 2
22,000 25,000 30,000 13 50001XXXXXXXX 3
52,000 60,000 70,000 12 50001XXXXXXX 4
100,000 120,000 135,000 11 50001XXXXXX 5
130,000 180,000 220,000 10 50001XXXXX 6
160,000 197,000 250,000 9 50001XXXX 7
220,000 250,000 300,000 8 50001XXX 8
3,300,000 3,800,000 4,500,000 7 50001XX 9
5,600,000 6,300,000 7,500,000 6 50001X 10

تعرفه خطوط پیامکی با پیش شماره 21/26

نمایندگان ویژه نمایندگان کاربران تعداد ارقام نمونه شماره ردیف
46,200 47,700 50,000 10 021XXXXXXXX 1
450,000 500,000 550,000 7 021XXXXX 2
550,000 600,000 660,000 6 021XXXX 3

تعرفه خطوط پیامکی با پیش شماره 21000

نمایندگان ویژه نمایندگان کاربران تعداد ارقام ساختار شماره اختصاصی غیرمتناظر ردیف
بازه قیمت بازه قیمت بازه قیمت
5,000,000 3,500,000 5,500,000 3,700,000 6,000,000 4,000,000 7 21000XX 1
3,500,000 2,000,000 3,700,000 2,200,000 4,000,000 2,500,000 8 21000XXX 2
650,000 330,000 700,000 350,000 750,000 650,000 9 21000XXXX 3
550,000 220,000 600,000 240,000 650,000 300,000 10 21000XXXXX 4
220,000 170,000 240,000 180,000 300,000 200,000 11 21000XXXXXX 5
170,000 120,000 180,000 130,000 200,000 140,000 12 21000XXXXXXX عدم ارائه مدارک قبض تلفن شهرستان 6
90,000 100,000 110,000 12 21000XXXXXXX با ارائه مدارک قبض تلفن شهرستان 7
110,000 120,000 130,000 13 21000XXXXXXXX 8
90,000 100,000 110,000 14 21000XXXXXXXXX 9
>80,000 90,000 100,000 15 21000XXXXXXXXXX 10